Pětileté průměry hodnot ovzduší

Plošné mapy (v síti 1 x1 km) pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek, které majístanoven imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, jsou spočítány v GIS z plošných map zajednotlivé roky.Mapy nejsou konstruovány z vypočteného průměru ročních průměrných koncentrací najednotlivých stanicích za pět předchozích let a to zejména proto, že ne každý rok mají všechnystanice dostatek platných měření pro výpočet roční průměrné koncentrace a dále proto, žev průběhu let nastávají změny v sítích měřicích stanic.Pro doplnění jsou uvedeny i plošné mapy pětiletých průměrných koncentrací pro 36. max. hodnotu24hod. průměrné koncentrace PM10 a 4. max. hodnotu 24hod. průměrné koncentrace SO2 (tytoimisní charakteristiky zákon o ochraně ovzduší nevyžaduje).

Launch website