70 datových sad nalezeno

Filtrovat výsledky
 • Odpadové hospodářství - Indikátory

  Zjišťuje se množství vyprodukovaného odpadu v rozdělení na separovaný, skládkovaný a spalovaný odpad.
 • Kriminalita v Brně

  Detailní data kriminality na území města. Data jsou anonymizovaná a jejich zdrojem je Policie ČR.
 • Kriminalita - Indikátory

  Brno je druhé největší město České republiky, které se vzhledem ke své velikosti potýká i s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů. Tomu odpovídá i vyšší míra...
 • Dopravní nehody

  Data o všech nehodách od Policie ČR
 • Dopravní nehody - Indikátory

  Indikátory týkající se nehod v Brně byly zjištěny ze Statistických ročenek Jihomoravského kraje za jednotlivé roky; tyto údaje byly převzaty z pramenů Policejního prezidia ČR.
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • VÝROBA ENERGIE SPALOVÁNÍM ODPADU V BRNĚ

  Kvantitativní indikátor popisuje energetické využití komunálního odpadu, tzn. jak velké množství tepelné a elektrické energie je vyrobeno společností SAKO Brno, a. s.,...
 • KONGESCE

  Indikátor sleduje intenzitu automobilové dopravy na sledovaných dálnicích a silnicích komunikační sítě města. Udává vzestup celkových cestovních časů v porovnání s normální...
 • SPOTŘEBA VODY

  Indikátor udává specifickou spotřebu vody na osobu za jeden den za město Brno. Data jsou zveřejňována akciovou společností Brněnské vodárny a kanalizace.
 • ELEKTRÁRNY NA ÚZEMÍ BRNA A JMK

  Tento dataset nemá uveden žádný popis

 • DÉLKA ZREKONSTRUOVANÝCH ČI NOVĚ VYBUDOVANÝCH ÚSEKŮ STOKOVÉ SÍTĚ

  Cílem předkládaného kvantitativního indikátoru je každoročně sledovat délku zrekonstruovaných a nově vybudovaných kmenových stok stávajícího systému. Systém základní kanalizační...
 • INTENZITA DOPRAVY NA SLEDOVANÝCH PROFILECH KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MĚSTA

  Indikátor sleduje intenzitu automobilové dopravy na sledovaných dálnicích a silnicích komunikační sítě města.
 • DÉLKA NOVĚ VYBUDOVANÝCH ÚSEKŮ VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU

  Data jsou získávána z webové prezentace VMO na adrese http://www.mestsky-okruh-brno.cz/ a z oficiálních brožur Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Data jsou za všechny úseky...
 • DÉLKA CYKLISTICKÝCH STEZEK A CYKLOPRUHŮ

  Ve sběru dat o cyklodopravě spočívá jistý nedostatek v rozlišování jednotlivých cykloopatření. Existuje základní dělení na cyklotrasy, cyklopruhy a cyklostezky (viz výše). Ve...
 • POČET NOVĚ VYBUDOVANÝCH ČI ZREKONSTRUOVANÝCH TERMINÁLŮ

  Indikátor udává počet nově vybudovaných či zrekonstruovaných dopravních terminálů v Brně a Jihomoravském kraji.
 • POČET JÍZD CESTUJÍCÍCH V RÁMCI IDS/DPMB

  Indikátor zjišťuje počet uskutečněných jízd v rámci Integrovaného dopravního systému - IDS a Dopravního podniku města Brna – DPMB (v miliónech jízd, přičemž pojem jízda není...
 • DĚLBA PŘEPRAVNÍ PRÁCE

  Indikátor zjišťuje podíl jednotlivých druhů přepravy cestujících (obyvatel Brna) na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Jedná se o proměnnou získávanou pomocí opakujících se...
 • MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ

  Indikátor zjišťuje míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol všech forem studia nacházejících se ve městě Brně v míře podrobnosti dle jednotlivých fakult. Jedná se o míru...
 • STIPENDIA NADANÝM DOKTORSKÝM STUDENTŮM

  Město Brno finančně podporuje nadané doktorské studenty prostřednictvím soutěže „Brno Ph.D. talent“. Tato soutěž nabízí doktorským studentům čtyř brněnských veřejných univerzit...
 • ZAHRANIČNÍ VAZBY BRNĚNSKÝCH UNIVERZIT

  V rámci indikátorové karty „Zahraniční vazby brněnských univerzit“ byly identifikovány dva indikátory udávající přehled jednak o celkovém počtu zahraničních studentů studujících...