56 datových sad nalezeno

Filtrovat výsledky
 • Neuvedeno

  Data Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) obsahují plochy s kódy BPEJ. Data byla převzata z ČÚZK v roce 2015. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je...
 • Ekonomická aktivita

  Data obsahují soupis firem se sídlem v Brně. Součástí dat je název firmy, sídlo, kategorie počtu zaměstnanců, apod. Data vznikla na základě údajů z databáze Albertina...
 • Parcely SMB

  Parcely SMB jsou majetkové selekce grafických, vektorových dat dle požadavků MO MMB z dat ISKN. Jsou to prakticky parcelní polygony s vizualizací k příslušné majetkové...
 • Základní školy v Brně

  Sídla základních školu u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Seznam neobsahuje církevní a soukromé školy. Součástí je...
 • Vybavení hřbitovů

  Obsahuje automaty na svíčky, infotabule, vchody, odpadkové koše, kontejnery, kaple, kříže, pomníky, sochy, zdroje vody. Data vytvořena na základě podkladů od Správy hřbitovů a...
 • Vrstevnice

  Vyhlazené vrstevnice základní (po 1 m) a vrstevnice zdůrazněné (po 5 m) vznikly odvozením ze zdrojových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace, který vytvořil ČÚZK z...
 • Volební okrsky

  Hranice volebních okrsků přebrané a denně aktualizované z informačního systému registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedeného na ČÚZK. Data jsou zobrazena v...
 • Volební místnosti

  Volební místnosti zpracované na základě podkladů získaných od příslušných obecních či městských úřadů. Data jsou zobrazena v aplikaci Kam jít volit http://volby.tmapy.cz
 • Velkoplošná zvláště chráněná území

  Hranice velkoplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (která vznikají nařízením vlády České republiky) - národního parku a...
 • Významné krajinné prvky

  Data vznikla ve firmě Ageris v 90.letech. Od té doby jsou aktualizována vlastními silami OŽP. Poloha a vlastnosti ploch s touto formou ochrany. Data jsou vedlejším produktem...
 • Uliční graf

  Uliční graf je liniový model uliční sítě, který je jednou ze základních referenčních datových sad pro územní identifikaci a agendy pracující s uličními úseky (např. Koordinace...
 • Svěření majetku MČ

  Svěření majetku městským částem, jsou data o nemovitém majetku SMB, zapisovaná na základě procesu svěřování majetku města MČ dle čl. 75 Statutu města Brna a č. 5 Přílohy Statutu...
 • Správa majetku SMB

  Správa majetku SMB, jsou data o nemovitém majetku SMB, zapisovaná na základě Metodiky zajištění správy nem. maj. včetně fyzické kontroly pozemku a její evidence z roku 2014....
 • Sklon komunikací Brno-střed

  Geodeticky zaměřené sklony komunikací za účelem stanovení výše poplatků pro restaurační zahrádky s podestou.
 • Restaurační zahrádky Brno-střed

  Restaurační zahrádky zmapované v roce 2016 Úřadem městské části Brno-střed v souvislosti s vytvářením metodiky pro schvalování restauračních zahrádek a výběrem poplatků....
 • Reklamní zařízení Brno-střed

  Reklamní plochy, které zmapoval v roce 2016 Úřad městské části Brno-střed s cílem dlouhodobě evidovat reklamní plochy v městské části, zajistit odstranění nelegálních reklam a...
 • Pronájmy

  Evidence pronájmů, pachtů, výpůjček a užívání nemovitého majetku SMB. Zprvu šlo o smlouvy sjednané z úrovně MO, nyní se připojují i ostatní odbory a MČ (MČ Brno - Královo Pole)....
 • Poválečná architektura

  Vybrané budovy poválečné architektury. Data byla vytvořena v rámci projektu "Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945 – 1979"...
 • Pasport podzemních prostor

  Mapa objektů historického podzemí na území města Brna. Podrobné informace o jednotlivých objektech jsou v agendové aplikaci Pasport podzemních prostor.
 • Pasport geologie - Vrty a studny

  Hydrogeologické objekty - hydrogeologické průzkumné a monitorovací vrty, studny, hydrogeologické čerpané vrty (tj. hydrogeologické objekty pravidelně čerpané převážně pro...