33 datových sad nalezeno

Skupiny: Zdraví a životní prostředí

Filtrovat výsledky
 • Neuvedeno

  Data Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) obsahují plochy s kódy BPEJ. Data byla převzata z ČÚZK v roce 2015. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je...
 • Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2016

  Tradiční publikace ČSÚ s mnoha informacemi o městě Brně
 • Územně analytické podklady

  Úplná aktualizace ÚAP 2016 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním...
 • Zpráva o činnosti města

  Dlouhodobá publika, kde lze nalézt mnoho informací o činnosti města.
 • Brno v číslech

  Publikace vycházející od roku 2000 nabízí mnoho dlouhodobých časových řad. Do budoucna plánujeme přechod z PDF formy na elektronickou databázi.
 • Vrstevnice

  Vyhlazené vrstevnice základní (po 1 m) a vrstevnice zdůrazněné (po 5 m) vznikly odvozením ze zdrojových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace, který vytvořil ČÚZK z...
 • Velkoplošná zvláště chráněná území

  Hranice velkoplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (která vznikají nařízením vlády České republiky) - národního parku a...
 • Významné krajinné prvky

  Data vznikla ve firmě Ageris v 90.letech. Od té doby jsou aktualizována vlastními silami OŽP. Poloha a vlastnosti ploch s touto formou ochrany. Data jsou vedlejším produktem...
 • Pasport geologie - Vrty a studny

  Hydrogeologické objekty - hydrogeologické průzkumné a monitorovací vrty, studny, hydrogeologické čerpané vrty (tj. hydrogeologické objekty pravidelně čerpané převážně pro...
 • Pasport geologie - Průmyslové areály

  Průmyslové areály, kde v minulosti bylo nebo je nakládáno s látkami škodlivými životnímu prostředí nebo zde byla provozována činnost, při které mohlo dojít k negativnímu...
 • Přírodní parky

  Hranice přírodních parků, které jsou přebírána z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Přírodní parky jsou obecně chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně...
 • Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území

  Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území - národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek....
 • Mapa přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

  Zdravotnická zařízení s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (invalidé, rodiče s kočárky apod.). Je zde popsán přístup k objektu od...
 • Mapa přístupnosti centra města Brna

  Významné instituce a další vytipované budovy s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty...
 • Maloplošná zvláště chráněná území

  Hranice maloplošných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (které...
 • Evropsky významné lokality

  Hranice evropsky významných lokalit, které jsou přebírány z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Evropsky významné lokality jsou součástí soustavy chráněných území...
 • Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) za rok 2015

  Data Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) vznikla převzetím ploch s kódy BPEJ z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) v červenci 2015 a jejich...
 • Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) za rok 2004

  Archivní data Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) z roku 2004, která obsahují plochy s kódy BPEJ. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný...
 • SPOTŘEBA VODY

  Indikátor udává specifickou spotřebu vody na osobu za jeden den za město Brno. Data jsou zveřejňována akciovou společností Brněnské vodárny a kanalizace.
 • JAKOST VODY VE SVRATCE A SVITAVĚ

  Jakost vody je podrobně sledována ČHMÚ. Pro účely indikátorové soustavy byly vybrány výsledky ze dvou měřících stanic na území města Brna. Samotná data jsou brána z hydrologické...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).